VÝHODY SYSTÉMU NxStage System One pro pacienty

Domácí hemodialýza (Home hemodialysis, HHD) je jiný způsob, jak provádět hemodialýzu.

Místo toho, aby musel pacient třikrát týdně docházet do dialyzačního střediska na proceduru, která trvá zhruba čtyři hodiny, může léčbu díky HHD provádět doma. Existují různé druhy a rozvrhy HHD, ale nejčastější je krátká denní HHD, při které pacient v domácím prostředí absolvuje kratší terapii (cca 2,5 až 3 hodiny) s větší četností (5 až 6 dní v týdnu).

Denní dialýza udržuje množství nahromaděných toxinů a vody na minimu. Dialýza je díky tomu kratší a může to také omezit nebo zcela odstranit řadu vedlejších účinků, s nimiž se pacienti setkávají. Pacienta a jeho pomocníka (obvykle rodinného příslušníka nebo přítele) vyškolí sestry v dialyzačním středisku tak, aby mohli dialýzu bezpečně provádět doma. Častější dialýza je bližší tomu, jak fungují zdravé ledviny. Mnoho pacientů uvádí – a různé studie to potvrzují – že krátká denní HHD může ve srovnání s hemodialýzou prováděnou třikrát týdně v dialyzačním středisku nabídnout řadu výhod z hlediska zdraví a kvality života:

 • menší zátěž pro srdce,
 • lepší regulace krevního tlaku s menším počtem léků,
 • mnohem rychlejší zotavení po dialýze,
 • větší chuť k jídlu a možnost více pít,
 • méně příznaků deprese,
 • lepší duševní a tělesné zdraví,
 • více energie a vitality,
 • pocit kontroly nad svou léčbou a životem,
 • nižší riziko úmrtí,
 • možnost cestovat (se zařízením NxStage System One )
Letáček - Domácí hemodialýza
Letáček - Domácí hemodialýza
q

Tento text je určen pro dialyzované pacienty, jako jste Vy, kteří mohou uvažovat o domácí hemodialýze. Obsahuje důležité informace o tom, jak Vám může denní HHD s přístrojem NxStage® System One pomoci cítit se lépe a vrátit se ke standardnějšímu dennímu režimu.

Zde uváděné zkušenosti nemusí nutně odpovídat zkušenostem jiných pacientů. Každý pacient je jiný a na léčbu může reagovat odlišně.

Menší zátěž pro srdce

Věděli jste, že…

Až u 75 procent pacientů s chronickým onemocněním ledvin se jako komplikace vyskytuje hypertrofie levé komory srdeční (LVH). K tomuto častému onemocnění dochází, když se nadměrně zvětší tloušťka svaloviny hlavní srdeční komory, která přečerpává krev. To může v některých případech vést k srdečnímu selhání – a dokonce náhlému úmrtí. Nejčastější příčinou smrti pacientů se selháním ledvin je totiž právě srdeční infarkt.
Jednou z hlavních příčin LVH je nahromadění tekutiny v organismu. Během dvou až tří dnů mezi standardními dialýzami ve středisku se může v pacientovi nahromadit až pět litrů dodatečné tekutiny. Tento „jojo efekt“, kdy objem tekutiny stoupá a klesá v návaznosti na dialýzu prováděnou třikrát týdně, je pro srdce náročný.

V čem je denní HHD jiná:

Na rozdíl od standardního režimu, kdy léčba probíhá třikrát týdně v dialyzačním středisku, se u pacientů využívajících denní HHD provádí dialýza pětkrát nebo šestkrát týdně. To znamená méně času pro nahromadění tekutiny mezi procedurami, a množství tekutiny, které je při každé dialýze nutné odebrat, je tedy menší. Častější léčba znamená menší kolísání objemu tekutiny, což podle příslušných studií může omezit zátěž pro srdce.

Graf

 

Lepší regulace krevního tlaku s menším počtem léků

Věděli jste, že…

Jednou z funkcí ledvin je přispívat k regulaci krevního tlaku řízením objemu tekutiny v těle a v cévách. Dodatečná tekutina, která se v organismu hromadí mezi jednotlivými dialýzami, může zvyšovat krevní tlak. Většina dialyzovaných pacientů skutečně trpí vysokým krevním tlakem a musí užívat několik léků pro jeho snížení.

V čem je denní HHD jiná:

Častější dialýza umožňuje častěji odvádět z těla přebytečnou tekutinu. Studie FREEDOM společnosti NxStage je rozsáhlá průlomová studie, která porovnává zdravotní a ekonomické přínosy denní HHD se standardní hemodialýzou prováděnou třikrát týdně v dialyzačním středisku. U pacientů zařazených do této studie došlo po přechodu na denní HHD k téměř 50% snížení počtu předepsaných léků na krevní tlak. Navíc bylo zaznamenáno významné zvýšení počtu pacientů, kteří neužívají žádné léky na tlak. Méně léků znamená méně vedlejších účinků – a méně doplatků v lékárnách.srdce.

Mnohem rychlejší zotavení po dialýze

Zní to povědomě?

Po dialýze ve středisku se pacienti často cítí vyčerpaní, dehydrovaní a bez energie. Náhlá změna, kterou tělo pocítí v důsledku rychlého odvedení tekutiny, může vést k silným svalovým křečím, bolestem hlavy, závratím a nevolnosti. Studie ukazují, že pacienti léčení v dialyzačních střediscích potřebují průměrně asi 9 hodin na zotavení po dialýze a často stráví celý zbytek dne odpočinkem nebo na lůžku.

Jak může denní HHD pomoci:

Jestliže se dialýza provádí častěji, dochází k menšímu nahromadění tekutiny, a je jí tedy třeba méně odebrat – a to znamená menší zátěž pro organismus. Pacienti provádějící denní HHD se obvykle zotaví mnohem rychleji. Ze studií vyplývá, že mnoho pacientů využívajících krátkou denní hemodialýzu se cítí zotaveno a připraveno na běžné každodenní činnosti do hodiny od ukončení procedury. Někteří pacienti dokonce uvádějí, že se cítí dobře okamžitě po léčbě. Takže, i když může léčba trvat až tři hodiny a musí se absolvovat pětkrát až šestkrát týdně, rychlejší zotavení znamená, že v porovnání s léčbou v dialyzačních střediscích mohou pacienti využívající častější HHD získat každý týden 16 i více hodin plnohodnotně stráveného času.

Doba zotavení

 9 hodin
   
    1 hodina
 Ve středisku  Denní HDD

Výše uvedený graf ukazuje dobu zotavení uváděnou pacienty v době, kdy byli dialyzováni ve středisku, a poté, co přešli na denní HHD.

Větší chuť k jídlu a možnost více pít

Zní to povědomě?

Omezení příjmu tekutin je jednou z věcí, na které si pacienti v souvislosti s dialýzou nejvíce stěžují. Po proceduře v dialyzačním středisku pacienti často uvádějí, že pociťují nezvladatelnou žízeň. To může vést k tomu, že více pijí a před další léčbou ještě více přibydou na váze. Jde o nebezpečnou sestupnou spirálu. Kromě toho dialyzovaní pacienti obecně musí dodržovat přísná dietetická omezení, aby se omezilo množství toxinů, elektrolytů a tekutin, které jim zůstává v organismu.

V čem je denní HHD jiná:

Pacientům využívajícím denní HHD se v těle obvykle hromadí méně tekutiny a toxinů, protože se jejich krev díky denní terapii čistí častěji. Výsledkem může být méně omezení v příjmu tekutin a ve stravování. Mnoho pacientů využívajících denní HHD také uvádí, že se jim ve srovnání s dobou, kdy docházeli do dialyzačního střediska, zlepšila chuť k jídlu a že jim jídlo znovu chutná.

„Když manžel chodil do dialyzačního střediska, neměl velký apetit a často se v jídle jenom šťoural. Jsem vděčná za to, že dnes zdravě jí a vrátila se mu chuť k jídlu.“
Manželka a zaškolená pomocnice pacienta, který dva a půl roku používá NxStagení HHD.

Méně příznaků deprese

Věděli jste, že…

Výzkum ukázal, že až 30 procent pacientů s onemocněním ledvin trpí klinickou depresí. Mezi dialyzovanými pacienty je bohužel běžný nedostatek energie, ztráta chuti k jídlu, nezájem o společenské aktivity a změny spánkových návyků. Ze studií navíc vyplývá, že je nárůst příznaků deprese spojen s častější hospitalizací, a dokonce vyšší úmrtností. Velká studie zahrnující více než 9 000 pacientů se selháním ledvin prokázala jasnou souvislost mezi příznaky deprese a úmrtností pacientů.

Co ukázala studie FREEDOM:

Jedním z kritérií použitých ve studii FREEDOM společnosti NxStage jsou příznaky deprese u dialyzovaných pacientů. Z výsledků této studie vyplývá, že pacienti, kteří přešli na denní domácí hemodialýzu, měli významně méně příznaků deprese při používání krátké denní HHD, než když na hemodialýzu docházeli do dialyzačního střediska.

„Léčba v dialyzačním středisku mě deprimovala a omezovala – měl jsem pocit beznaděje. Teď už se pět let léčím formou denní domácí hemodialýzy a cítím větší sebejistotu i optimismus do dalších let.“
Pacient, který pět let používá NxStage

Lepší duševní a tělesné zdraví

Zní to povědomě?

Vedlejší účinky dialýzy prováděné třikrát týdně v dialyzačním středisku mohou ovlivnit kvalitu života pacientů z fyzického i psychického hlediska. Pacienti se mohou cítit duševně, emocionálně a tělesně vyčerpaní. Často jsou to rodinní příslušníci, kdo si jako první všimne, že jejich blízcí trpí obecnými příznaky otupělosti nebo letargie, kvůli nimž se mohou jen obtížně zapojovat do každodenních aktivit.

Co ukázaly studie:

Studie FREEDOM a další studie ukazují, že pacienti, kteří přejdou na denní HHD, zažívají významné zlepšení ukazatelů duševní a tělesné kvality života ve srovnání s dobou, kdy docházeli do dialyzačního střediska. Jedna významná studie přitom lepší hodnoty těchto ukazatelů uvádí do souvislosti s nižším rizikem hospitalizace a úmrtí.

„Cítil jsem se jako Valihrach z Alenky za zrcadlem, který se rozsype na tisíc kousíčků a už ho nikdy nikdo nedá dohromady. Ale když jsem začal používat NxStage, zjistil jsem, že je můj život zase celý.“
Pacient, který dva roky používá NxStage

Více energie a vitality

Zní to povědomě?

Řada pacientů s onemocněním ledvin cítí, že nedokážou pracovat, chodit do školy, podílet se na chodu domácnosti ani užívat si činností, které mají rádi – buď proto, že se na to necítí dost dobře, nebo proto, že se práce neslučuje s rozvrhem jejich návštěv v dialyzačním středisku. Studie tuto skutečnost potvrzují: zatímco v celé populaci ve věku 18 až 55 let pracuje 64 procent lidí, u pacientů podstupujících hemodialýzu je tři měsíce po začátku terapie schopno pracovat jen 21 procent z nich.

V čem je denní HHD jiná:

Pacienti, kteří od hemodialýzy prováděné třikrát týdně přešli na denní HHD, uvádějí, že mají více energie na věci, které rádi dělají. To potvrzuje studie FREEDOM i další studie, podle nichž je častější léčba spojena s větší energií, vitalitou a celkovou kvalitou života. Rodinní příslušníci pacientů, kteří přešli od dialýzy ve středisku na denní HHD, někdy říkají, že to je, jako by se jim jejich blízký vrátil takový, jakého znali. Pacienti dialyzovaní formou denní HHD mívají větší chuť k jídlu a menší vedlejší účinky po terapii, a proto se jim často lépe daří zařadit práci, školu a rodinný život do svého každodenního programu.

„Když jsem chodil na tradiční hemodialýzu, cítil jsem se fyzicky vyčerpaný… jako by mě přejel parní válec. Když jsem začal s denní domácí hemodialýzou pomocí NxStage, měl jsem více energie. Můžu teď věnovat víc času svému statku a rodině.“
Pacient, který čtyři roky používá NxStage

Pocit kontroly nad svou léčbou a životem

Zní to povědomě?

Pacienti docházející do dialyzačního střediska jsou svázáni přísným léčebným režimem a musejí si svůj život zorganizovat kolem dialýzy. Dialyzační léčbu – od přípravy přes kanylaci (zavedení dialyzačních jehel) po ukončení procedury – mohou provádět v různé dny různí lidé. U mnoha pacientů může tato ztráta kontroly a nezávislosti ovlivnit jejich sebeúctu a mentální postoj.

V čem je denní HHD jiná:

Pacienti využívající denní HHD a jejich partneři jsou vyškoleni tak, aby mohli celou léčbu realizovat sami. To znamená, že provádět kanylaci a sledovat proceduru bude pokaždé tentýž člověk nebo titíž dva lidé. Pacienti říkají, že mít kontrolu nad svou terapií je „osvobozující pocit“ a že jim to dává i větší kontrolu nad celým jejich životem.

Je ovšem důležité zdůraznit, že odpovědnost za léčbu pomocí zařízení NxStage System One by měl mít vždy lékař a tuto léčbu by měla provádět vyškolená a kvalifikovaná osoba. Pacient by dialýzu neměl nikdy provádět sám, bez ohledu na to, zda je „vyškolený a kvalifikovaný“.

„Je to můj život a moje tělo. Teď mám zodpovědnost ve svých rukou.“
Pacient, který čtyři roky používá NxStage

Nižší riziko úmrtí

Věděli jste, že…

Selhání ledvin je vážný zdravotní problém, který postihuje řadu systémů v organismu. Jestliže žijete se selháním ledvin, pak máte přímou zkušenost se zátěží, kterou pro Vaše tělo představuje toto onemocnění i jeho léčba. Každý rok bohužel 20 až 25 % dialyzovaných pacientů zemře. Důležité je, že u pacientů podstupujících léčbu třikrát týdně v dialyzačním středisku existuje podle studií vyšší riziko úmrtí z důvodu srdečních komplikací po dlouhém víkendu bez léčby. To je způsobeno především dodatečnou tekutinou, která se za tyto dva dny nahromadí a může představovat nadměrnou zátěž pro srdce a oběhovou soustavu.

Jak může denní HHD pomoci:

Při denním provádění dialýzy dochází k menšímu nahromadění tekutiny – a zátěž pro organismus je tedy nižší. Standardizovanou úmrtností (SMR) dialyzovaných pacientů se zabývalo několik studií. Z jejich výsledků vyplývá, že pacienti podstupující denní domácí hemodialýzu mají obvykle nižší hodnotu SMR, a to ukazuje na nižší riziko úmrtí ve srovnání s pacienty, kteří třikrát týdně navštěvují dialyzační středisko.

„Předepisuji krátkou denní dialýzu s přístrojem NxStage, protože jsem byl velice nespokojený s výsledky, které jsem pozoroval u pacientů docházejících do dialyzačního střediska. Jsem přesvědčený, že díky krátké denní dialýze se lidé skutečně cítí lépe a budou, doufejme, také déle žít.“
Dr. Michael Kraus, nefrolog s 20letou praxí

Možnost cestovat

Zní to povědomě?

Cestování je pro mnoho lidí jednou z důležitých životních radostí. Bohužel v případě pacientů docházejících do dialyzačního střediska je přinejmenším náročné. Cesty se někdy omezují na krátké výlety ve víkendových dnech bez léčby. Nebo jsou nutné týdny i měsíce příprav, aby byla zajištěna léčba v místě, kam chce pacient cestovat. A pro některé pacienty cestování prostě nepřipadá v úvahu.

V čem je denní HHD se zařízením NxStage System One jiná:

NxStage System One se díky své inovační konstrukci vyznačuje jedinečnou přenosností – a léčebný režim je vysoce flexibilní. Tato kombinace představuje skvělou příležitost pro dialyzované pacienty, kteří chtějí cestovat. Se souhlasem svého lékaře a dialyzačního střediska si řada pacientů léčených formou HHD může cestování dopřát.

Přednosti zařízení NxStage System One

NxStage System One byl od počátku navržen pro praktické použití při denní HHD. Tomu odpovídá jeho jednoduchost, flexibilita a přenosnost. Jeho konstrukce řeší problémy spojené s domácí denní hemodialýzou, s nimiž si tradiční zařízení nedokážou poradit. System One je první skutečně přenosný systém pro hemodialýzu schválený pro domácí použití.

Čím je System One jedinečný:

 • Žádné zvláštní nároky na infrastrukturu. System One lze zapojit do jakékoli standardní elektrické zásuvky. Odvod vody nevyžaduje úpravy vodovodních rozvodů.
 • Snadná instalace, zaškolení a používání:
  • zasouvací kazeta pro snadné zakládání,
  • jednoduchý a kompaktní systém úpravy vody pro domácí použití,
  • předem připravená balení roztoku na cesty,
  • snadné používání a zaškolení díky uživatelsky vstřícnému ovládání.
 • Jednoduchá údržba. Rychlá dezinfekce pouhým setřením usnadňuje údržbu a náš servisní program výměny dílů pomáhá zajistit, aby pacient léčbu nikdy nevynechal.

Je denní domácí hemodialýza vhodná pro Vás?

 

Navzdory zdravotním přínosům, které může pacientům s chronickým onemocněním ledvin nabídnout denní domácí hemodialýza, není tato forma terapie vhodná pro každého. Při zvažování možností léčby, které máte k dispozici, si pečlivě přečtěte tyto informace a prodiskutujte je se svým lékařem.

Osobní odpovědnost a odpovědnost partnera

Domácí hemodialýza se systémem NxStage vyžaduje, aby pacient a jeho partner byli připraveni absolvovat školení o správném používání systému a řídit se příslušnými pokyny. Pokud se rozhodnete provádět denní HHD, budete odpovědní za dodržování dialyzačního předpisu, který může zahrnovat procedury až šest dní v týdnu. Každá dialyzační procedura, včetně instalace a demontáže, může trvat dvě a půl až tři hodiny i déle.

Jestliže se rozhodnete pro HHD, Vy a Váš partner budete muset převzít odpovědnost za úkoly, o které se při léčbě v dialyzačním středisku obvykle starají jeho zaměstnanci. Budete muset provádět všechny kroky dialyzační léčby od začátku do konce, včetně instalace dialyzačního zařízení, zavedení jehel, řešení veškerých výstrah systému a demontáže systému po ukončení léčby.

Kromě toho je nutné, abyste sledovali svůj krevní tlak, používali správnou aseptickou metodu a řídili se veškerými školicími materiály a pokyny od zdravotních sester, které Vás zaškolí. Je také třeba, abyste Vy i Váš partner věděli, jak reagovat na akutní zdravotní problémy, k nimž může při léčbě v domácím prostředí dojít. To mohou být například závratě, nevolnost, hypotenze (nízký krevní tlak) a úniky roztoku nebo krve. Také v této oblasti budete vyškoleni.

Prostředí, kde léčba probíhá

Úspěšné provádění HHD vyžaduje, abyste měli pro léčbu k dispozici čisté a bezpečné prostředí. V domácnosti budete muset také vyhradit určitý prostor na skladování potřebného materiálu.

Rizika spojená se všemi formami hemodialýzy

Všechny formy hemodialýzy, bez ohledu na to, zda probíhají v dialyzačním středisku, nebo doma, jsou spojeny s určitými riziky. K nim mohou patřit vysoký krevní tlak, přetížení tekutinami, nízký krevní tlak, srdeční problémy, komplikace cévního přístupu, křeče, bolesti zad, bolesti hlavy, závratě, nevolnost, pachuť v ústech, únava, horečka, zimnice, bolesti kloubů, svědění, záchvaty a sinusitida.

Všechny hemodialyzační procedury zahrnují také použití zdravotnických prostředků, které může vést k dalším rizikům, jako je průnik vzduchu do krevního řečiště, poškození červených krvinek, zánětlivé reakce, nerovnováha chemického složení krve, ztráta krve v důsledku sraženiny v dialyzačním setu, náhodného odpojení krevní hadičky či jiného úniku, alergické reakce a nadměrné zahřátí nebo ochlazení dialyzátu. Kromě toho mohou mít dialyzovaní pacienti další základní onemocnění, kvůli nimž mohou v některých případech obtížněji zvládat hemodialyzační léčbu.

Rizika spojená s denní/častější domácí hemodialýzou

Z výsledků studií vyplývá, že se pacienti provádějící častější domácí hemodialýzu mohou setkávat s poněkud menším množstvím komplikací spojených s léčbou a jejich klinické výsledky mohou být lepší. Léčba v domácím prostředí však má i jistá specifická rizika. Probíhá totiž bez přítomnosti zdravotnického personálu a na místě není k dispozici technická podpora. Pacienti a jejich partneři musí být vyškoleni, aby věděli, co mají dělat a jak v případě potřeby vyhledat lékařskou nebo technickou pomoc. V případě denního používání cévního přístupu může být potenciálním rizikem infekce daného místa a další komplikace související s přístupem.

Rozhodnout se pro denní HHD znamená, že Vy a Váš partner budete muset převzít značnou odpovědnost. Vzhledem k výhodám této terapie však mnoho uživatelů NxStage cítí, že se to vyplatí. Denní HHD se zařízením NxStage System One provádějí tisíce pacientů. Odměnou jim jsou zdravotní přínosy, vyšší kvalita života a větší svoboda, které tato metoda dokáže nabídnout.

Pokud se denní HHD se zařízením NxStage provádí správně – pod vedením a za podpory zdravotnického týmu – může přinést obrovské výhody z hlediska zdraví a kvality života. Chcete-li lépe porozumět souvisejícím rizikům a tomu, jak se mohou konkrétně Vás týkat, promluvte si se svým lékařem, který Vám pomůže určit, zda je pro Vás denní domácí hemodialýza tím správným řešením.

REFERENCE

„Když jsem chodil na tradiční hemodialýzu, cítil jsem se fyzicky vyčerpaný… jako by mě přejel parní válec. Když jsem začal s denní domácí hemodialýzou pomocí NxStage, měl jsem více energie. Můžu teď věnovat víc času svému statku a rodině.“

Pacient, který čtyři roky používá NxStage

„Když manžel chodil do dialyzačního střediska, neměl velký apetit a často se v jídle jenom šťoural. Jsem vděčná za to, že dnes zdravě jí a vrátila se mu chuť k jídlu.“

Manželka a zaškolená pomocnice pacienta, který dva a půl roku používá NxStage

„Je to můj život a moje tělo. Teď mám zodpovědnost ve svých rukou.“

Pacient, který čtyři roky používá NxStage

„Předepisuji krátkou denní dialýzu s přístrojem NxStage, protože jsem byl velice nespokojený s výsledky, které jsem pozoroval u pacientů docházejících do dialyzačního střediska. Jsem přesvědčený, že díky krátké denní dialýze se lidé skutečně cítí lépe a budou, doufejme, také déle žít.“

Dr. Michael Kraus, nefrolog s 20letou praxí

„„Cítil jsem se jako Valihrach z Alenky za zrcadlem, který se rozsype na tisíc kousíčků a už ho nikdy nikdo nedá dohromady. Ale když jsem začal používat NxStage, zjistil jsem, že je můj život zase celý.“

Pacient, který dva roky používá NxStage

„Léčba v dialyzačním středisku mě deprimovala a omezovala – měl jsem pocit beznaděje. Teď už se pět let léčím formou denní domácí hemodialýzy a cítím větší sebejistotu i optimismus do dalších let.“

Pacient, který pět let používá NxStage

Zaujala Vás možnost domácí dialýzy? Neváhejte a

BIONEXT MEDICAL S.R.O.

Hošťálkova 392/1a
169 00 Praha 6 – Břevnov
Czech Republic

ONDŘEJ BYDŽOVSKÝ

PAVEL ČVANČAR

DOMÁCÍ DIALÝZA

TKÁŇOVÁ REGENERACE

BIONEXT MEDICAL S.R.O.

Hošťálkova 392/1a
169 00 Praha 6 – Břevnov
Czech Republic

ONDŘEJ BYDŽOVSKÝ

PAVEL ČVANČAR